درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


زنجیره انتقال الکترون در کدام قسمت از سلول باکتری قرار دارد؟

1 ) دیواره سلولی
2 ) سیتوپلاسم
3 )

میتوکندری


4 ) غشای سیتوپلاسمی