درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد سیتوکروم های A و B و C صحیح است؟

1 ) در ساختمان آنها آهن وجود ندارد
2 ) در باکتری های هوازی وجود دارند
3 ) در باکتری های بی هوازی مطلق وجود دارند
4 ) در انتقال الکترون نقشی ندارند