درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنزیم های تنفسی در کدام قسمت از ساختمان باکتری قرار دارند؟

1 ) سلول
2 ) سل مامبران
3 ) هسته
4 ) فیمبریه