درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ترکیب اصلی ساختمان غشا سیتوپلاسمی در یوکاریوتها و پروکاریوتها چیست؟

1 ) پروتئین
2 ) فسفو لیپید
3 ) کربوهیدرات
4 ) موکو پلی ساکارید