درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عمل غشا در باکتری ها مشابه کدام یک از اعضا در یوکاریوتها است؟

1 ) پلاستها
2 ) پلاستیدها
3 ) کروماتوفورما
4 ) میتوکندری ها