درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنزیم های تنفسی در کدام قسمت باکتری ها قرار دارند؟

1 ) سل وال
2 ) سیتوپلاسم
3 ) غشای سیتوپلاسمی
4 ) هسته