درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محل فسفریلاسیون اکسیداتیو در باکتری ها محسوب می گردد؟

1 ) میتوکندری
2 ) غشای سیتوپلاسمی
3 ) ریبوزوم
4 ) دانه های ذخیره ای