درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


در لوسمی های حاد نسبت M / E معمولا کدام است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 84 )

1 ) 1 : 1
2 )

1 : 4


3 ) 5 : 1
4 ) 1 : 10