درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


رنگ آمیزی های میلوپراکسیداز - سودان سیاه واستراز غیر اختصاصی در کدام نوع AML منفی است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 81)

1 )

M0


2 )

M1


3 ) M4
4 ) M6