درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک ازلوسمی ها اغلب با DIC همراه است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 74)

1 ) M5
2 ) M4
3 ) M3
4 ) M2