درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


سیستم فسفو ترانسفراز جزو کدام یک از روش های انتقال مواد به باکتری ها محسوب می شود؟

1 ) انتقال پاسیو
2 ) انتشار تسهیل شده
3 ) انتقال فعال
4 ) ترانس لوکاسیون گروهی