درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای مشاهده فعالیت های سلولی مانند تحرک ، فاگوسیتوز، و غیره چه میکروسکوپی مناسب تر است؟

1 ) میکروسکوپ الکترونیک
2 ) میکروسکوپ فازکنتراست
3 ) میکروسکوپ فلورسانس
4 ) میکروسکوپ نوری