درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کاربرد میکروسکوپ زمینه تاریک dark field در میکروبشناسی عمدتا کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) بررسی نحوه حرکت باکتری
2 ) بررسی محل قرار گرفتن اسپور در باکتری
3 ) مشاهده موقعیت کروموزوم باکتری
4 ) مشاهده اجزای داخل سیتوپلاسمی باکتری