درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نگلریا فولری در سیر تکاملی خود دارای چند فرم مرفولوژیکی است؟


1 ) چهار فرم

2 ) سه فرم

3 ) یک فرم

4 ) دو فرم