درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای رنگ آمیزی باکتری ها از کدام یک از روشهای زیر استفاده می گدد؟

1 ) رنگ آمیزی آلبرت
2 ) رنگ آمیزی نایسر
3 ) رنگ آمیزی فونتانا
4 ) رنگ آمیزی مولر