درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در روش رنگ آمیزی آلبرت جهت دیدن دانه های volutin  از کدام ماده رنگی استفاده می شود؟

1 ) بریلیانت گرین
2 ) تولوئیدین بلو
3 ) مالاشیت گرین
4 ) متیلن بلو