درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رنگ آمیزی گرم از کدام دسته از رنگ آمیزی های زیر می باشد؟

1 ) افتراقی  differential
2 ) انتخابی selective
3 ) اختصاصی  special
4 ) غیر مستقیم  indirect