درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مناسب ترین روش برای مشاهده اشکال تروفوزوئیت تک یاخته های روده کدام است ؟ ( ارشد بهداشت 84 )

1 ) گسترش مرطوب
2 ) فلوتاسیون با نمک اشباع
3 ) فلوتاسیون با سوکروز اشباع
4 ) اسید - اتر