درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از رنگها باکتری ها را بهتر رنگ می کنند؟

1 ) اسیدی
2 ) خنثی
3 ) قلیایی
4 ) همه رنگها به طور یکسان