درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ناقل اصلی مالاریا در جنوب ایران کدام است؟


1 ) آنوفل دتالی

2 ) آنوفل استفنسی

3 ) آنوفل ماکولی پنیس

4 ) آنوفل ساکارووی