درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ترتیب صحیح رنگ آمیزی به روش گرم (Gram) کدام است؟

1 ) الکل - سافرانین - ویوله - لوگل
2 ) سافرانین - لوگل - الکل - ویوله
3 ) ویوله - لوگل - الکل - سافرانین
4 ) لوگل - وبوله - الکل - سافرانین