درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مناسب ترین روش رنگ آمیزی جهت مشاهده انکلوزیون های داخل سلولی در تراخم محسوب می گردد؟

1 ) ماکیاولو
2 ) فونتانا تری بوندو
3 ) گیمسا
4 ) گیمنز