درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رنگ زمینه (counter stain) در رنگ آمیزی ذیل - نلسون کدام رنگ است؟

1 ) متیلن بلو
2 ) کریستال ویوله
3 ) سافرانین
4 ) ائوزین