درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رنگ آمیزی اختصاصی جهت مشاهده باسیلهای اسید - فاست کدام است؟

1 ) گیمنز
2 ) مولر
3 ) ماکیاولو
4 ) ذیل نلسون