درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


افزایش انوزینوفیل براثرآلودگی به کدام کرم زیر در انسان دیده نمی شود ؟ ( کارشناسی علوم 69)

1 ) استرنژیلوئیدس استرکورالیس
2 ) تریکواسترنژیلوس
3 ) آسکاریس لومبریکوئیدس
4 ) تنیا سولیوم