درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال مستقیم در آلودگی به کرم در انسان دیده می شود ؟ ( کارشناسی علوم 71)

1 ) تریکوسفال
2 ) تریشین
3 ) شیستوزوما
4 ) تنیا سولیوم