درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


جهت مشاهده بهتر اندوسپور ( اسپور ) باکتری ها از کدام روش استفاده می شود؟

1 ) ذیل نیلسون
2 ) فونتانا
3 ) فولگن
4 ) مولر