درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل سیستی سرکوزیس کدام کرم زیر است ؟ ( کارشناسی علوم 67)

1 ) آسکاریس
2 ) تریشین
3 )

تنیا


4 ) شیستوزوما