درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آلودگی به کدام کرم زیر کاهش میزان ویتامین B12 دیده می شود ؟ ( کارشناسی علوم 67)

1 ) تریکوسفال
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) دیکتوفیما رناله
4 ) شیستوزوما مانسونی