درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از کدام رنگ در روش رنگ آمیزی گرم منفی(negative staining) استفاده می شود؟

1 ) آکریدین اورانج
2 ) کریستال ویوله
3 ) مرکب هندی
4 ) سافرانین