درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مرحله (لرز) در حمله مالاریا با کدام یک از مراحل زیر همزمان است؟(کارشناسی علوم 71)


1 ) ورود اسپوروزوئیتها به بدن

2 ) آزاد شدن مرزوئیت های نسجی

3 ) به وجود آمدن گامتوسیت ها

4 ) پاره شدن شیزونتهای خونی