درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پلاسمودیومهای زیر بیشترین (پارازیتمی)را در انسان ایجاد میکنند؟ (کارشناسی علوم 71)


1 ) پلاسمودیوم ویواکس

2 ) پلاسمودیوم مالاریه

3 ) پلاسمودیوم اوال

4 ) پلاسمودیوم فالسی پاروم