درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش میکروسکوپی گسترش رنگ شده خون محیطی در تشخیص کدام یک از بیماریهای زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟(کارشناسی علوم70)


1 ) سالک

2 ) مالاریا

3 ) کالا آزار

4 ) آمیبیاز