درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


حمله مالاریا(پاروکسیزم) به ترتیب شامل کدام یک از موارد زیر است؟(کارشناسی علوم 69)


1 ) تب،لرزو تعریق

2 ) تب،تعریق و لرز

3 ) لرز،تب و تعریق

4 ) لرز،تعریق و تب