درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اشکال انگلهای مالاریا قادر به ادامه سیر زندگی در پشه آنوفل ماده میباشد؟(کارشناسی علوم 87)


1 ) تروفوزئیت

2 ) شیزونت

3 ) مروزئیت

4 ) گامتوسیت