درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


میزان مرگ و میر در کدام یک از انواع پلاسمودیومهای زیر بیشتر است؟(کارشناسی علوم87)


1 ) اووال

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) ویواکسی