درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از پلاسمودیومهای زیر میزان بیشتری از گلبولهای قرمز آلوده میشوند؟(کارشناسی علوم83)


1 ) اووال

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) ویواکس