درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پلاسمودیوم های زیر قادر به آلوده نمودن تعداد بیشتری از گلبولهای قرمز آلوده میشوند؟(کارشناسی علوم 83)


1 ) اووال

2 ) مالاریه

3 ) فالسی پاروم

4 ) ویواکسی