درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خطرناکترین عارضه ابتلاء انسانی به مالاریای سه یک بدخیم کدام است؟


1 ) تب سرد

2 ) عارضه مغزی

3 ) لرز

4 ) مالاریای معدی روده ای