درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


گامتوگونی در انگلهای مالاریای انسانی در کدامیک از موجودات زیر ادامه میابد؟(کارشناسی علوم85)


1 ) انسان

2 ) پشه آنوفل ماده

3 ) پشه آنوفل نر

4 ) پشه خاکی