درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بی خطرترین و موثرترین داروهای ضد مالاریه که به روی پلاسمودیوم فالسی پاروم حساس به دارو موثر است،کدام است؟


1 ) فانسیدار

2 ) پریماکین

3 ) کنین

4 ) کلروکین