درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در حال حاضر معتبرترین روش تشخیص آزمایشگاهی مالاریه کدام است؟(کارشناسی علوم84)


1 ) کشت

2 ) روشهای سرولوژی

3 ) آزمایش مستقیم خون محیطی

4 ) تلقیح به حیوانات آزمایشگاهی حساس