درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از پلاسمودیوم های زیر قادرند میزان بیشتری از گلبولهای قرمز خون را مورد حمله قرار دهد؟(کارشناسی83)


1 ) ویواکس

2 ) فالسی پاروم

3 ) اووال

4 ) مالاریا