درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


هموگلوبینوری در کدام بیماری مشاهده میشود؟(کارشناسی علوم81)


1 ) آمبیاز اعضاء تناسلی

2 ) لیشمانیوز احشایی

3 ) مالاریای سه یک خوش خیم

4 ) مالاریای سه یک بدخیم