درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آلودگی با کدام یک از پلاسمودیوم در ایران باعث تغییر شکل و بزرگتر شدن گلبولهای قرمز آلوده میگردد؟


1 ) ویواکسی

2 ) اووال

3 ) فالسی پاروم

4 ) مالاریه