درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عارضه مالاریای مغزی غالبا توسط کدام یک از گونه های زیر در نزد بیماران پدید می آید؟


1 ) پلاسمودیوم مالاریه

2 ) پلاسمودیوم فالسی پاروم

3 ) پلاسمودیوم  ویواکسی

4 ) پلاسمودیوم اووال