درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در یک شیززونت رسیده پلاسمودیوم ویواکسی در گلبول قرمز چندتا مرزوئیت ساخته میشود؟


1 ) 24-16

2 ) 32-12

3 ) 16-12

4 ) 12-6