درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


منشاء عود در مالاریای ویواکس ...... است.


1 ) هیپونوزوئیت

2 ) شیروگونی خونی

3 ) مرزوئیت های خونی

4 ) مروزوئیت های نسجی و شیزوگونی نسجی اولیه