درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مصونیت در مالاریا به کدام یک از اشکال زیر دیده میشود؟


1 ) قطعی

2 ) سلولی است

3 ) نسبی

4 ) اصلا وجود ندارد