درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در ارتباط با مرگ و میر مالاریا صحیحتر است؟


1 ) انسداد مویرگهای مغزی در پلاسمودیوم فالسی پاروم
2 ) تب پیشاب سیاه در پلاسمودیوم مالاریه

3 ) کم خونی و بزرگی کبد و طحال

4 ) نفریت درمالاریای ناشی از پلاسمودیوم ویواکسی